OnthiC#_3Nhom(code)


Diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về IT và cuộc sống!
 
Trang ChínhGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
Sakura (1124)
 
hotboy (705)
 
Già Làng (373)
 
con_ca_nho90 (289)
 
that_true (154)
 
theanhkkt (143)
 
phamay (137)
 
lovelonelyman (134)
 
o0ovioletstaro0o (128)
 
stevenhung (122)
 
Âm - Dương lịch
Clock
Logo
11TH02 Pro!
Liên kết
Tin tức 60s
Tin công nghệ
Thời sự 24h
Game Moblie

Share | 
 

 OnthiC#_3Nhom(code)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sadui


avatar

Thú CƯng :
Nam Aquarius

Số bài viết : 25
Điểm : 40
Được cảm ơn : 3
Ngày sinh : 15/02/1988
Tham gia ngày : 26/06/2010
Tuổi : 30
Đến từ : Pakse, Lao

Bài gửiTiêu đề: OnthiC#_3Nhom(code)   17/12/2010, 20:14

OnthiC#_3Nhom(code)

Test1_Mr.Mouse(TextBox,maskedTextBox,listBox,
comboBox,button)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Test : Form
{
public Test()
{
InitializeComponent();
}

private void Test_Load(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("OK", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
textBox1.Text = "";
maskedTextBox1.Text = maskedTextBox2.Text = "";
comboBox1.Text = "(Select)";
listBox1.ClearSelected();
textBox1.Focus();
}

private void textBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text == "")
{
MessageBox.Show("Làm ơn nhập Name", "Error");
textBox1.Focus();
}
}

private void maskedTextBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (maskedTextBox1.Text == " / /")
{
MessageBox.Show("Làm ơn nhập Birthday", "Error");
maskedTextBox1.Focus();
}
}

private void comboBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox1.Text == "(Select)")
{
MessageBox.Show("Làm ơn chọn Gender", "Error");
comboBox1.Focus();
}
}

private void listBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox1.SelectedItems.Count < 1)
{
MessageBox.Show("Làm ơn chọn Skills", "Error");
listBox1.Focus();
}
}

private void maskedTextBox2_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (maskedTextBox2.Text == " -")
{
MessageBox.Show("Làm ơn nhập vào Code Zip", "Error");
maskedTextBox2.Focus();
}
}
}
}
Test2_Nhom_Mr.Mouse(Panel,GroupBox,Radio button,checkedBox,checkedListBox)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
public partial class Form1 : Form
{
String msg = "";

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
msg = "Name: " + textBox1.Text + "\n";
if (radioButton1.Checked)
{
msg += "Gender: " + radioButton1.Text + "\n";
}
else
{
msg += "Gender: " + radioButton2.Text + "\n";
}
msg += "Address: " + textBox2.Text + "\n Qua:";
for (int i = 0; i < checkedListBox1.CheckedItems.Count; i++)
{
msg += " " + checkedListBox1.CheckedItems[i].ToString();
}
msg += "\n Assests:";
if (checkBox1.Checked)
msg += checkBox1.Text + "\n";
if (checkBox2.Checked)
msg += checkBox2.Text + "\n";
if (checkBox3.Checked)
msg += checkBox3.Text + "\n";
MessageBox.Show(msg);
}
}
}

Test3_xe_Nhom_Mr.Mouse(PictureBox,ImageList)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication3
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox1.Text == "Nouvo LX")
{
pictureBox1.Image = imageList1.Images[0];
textBox1.Text = "Nouvo LX";
textBox2.Text = "40";
textBox3.Text = "700";
}
else if (comboBox1.Text == "Sirius R")
{
pictureBox1.Image = imageList1.Images[1];
textBox1.Text = "Sirius";
textBox2.Text = "45";
textBox3.Text = "80";
}
else if (comboBox1.Text == "Honda 72")
{
pictureBox1.Image = imageList1.Images[2];
textBox1.Text = "Honda 72";
textBox2.Text = "50";
textBox3.Text = "120";
}
else
{
pictureBox1.Image = imageList1.Images[3];
textBox1.Text = "Honda 67";
textBox2.Text = "50";
textBox3.Text = "120";
}
//Hond 67
}
}
}

Bổ xung
ComboBox

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace Test_4
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
DriveInfo[] driver = DriveInfo.GetDrives();
foreach (DriveInfo d in driver) //
{
comboBox1.Items.Add(d.Name); // Lấy hết Ổ đĩa trên máy đưa vào combobox
}
SetFileColumns();
//LoadFilesFromFolder(folder, searchPattern);
}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear(); // làm sạch Listviewf
try
{
DirectoryInfo Direc = new DirectoryInfo(comboBox1.Text);
DirectoryInfo[] Direcs = Direc.GetDirectories();
FileInfo[] files = Direc.GetFiles();
foreach (DirectoryInfo d in Direcs) // Load Folder
{
ListViewItem liv = new ListViewItem(d.Name);
liv.SubItems.Add("Folder");
listView1.Items.Add(liv);
liv.ImageIndex = 0;
}
foreach (FileInfo d in files) // Load File
{
ListViewItem lvi = new ListViewItem(d.Name);
lvi.SubItems.Add("File");
listView1.Items.Add(lvi);
listView1.SmallImageList = imageList1;
lvi.ImageIndex = 1;
}
}
catch (Exception _e)
{
MessageBox.Show("Error: " + _e.Message);
}
}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox2.SelectedIndex == 0)
{
listView1.View = View.LargeIcon;
}
else if (comboBox2.SelectedIndex == 1)
{
listView1.View = View.Details;
}
else if (comboBox2.SelectedIndex == 2)
{
listView1.View = View.SmallIcon;
}
else if (comboBox2.SelectedIndex == 3)
{
listView1.View = View.List;
}
else
{
listView1.View = View.Tile;
}
}
private void SetFileColumns()
{
ColumnHeader colHead;

colHead = new ColumnHeader();
colHead.Text = "Filename";
colHead.Width = this.listView1.ClientSize.Width - 250;
this.listView1.Columns.Add(colHead);

colHead = new ColumnHeader();
colHead.Text = "Size";
colHead.Width = 100;
this.listView1.Columns.Add(colHead);
}

public void LoadFilesFromFolder(string folder, string searchPattern)
{
ListViewItem.ListViewSubItem lvsi;

this.listView1.Items.Clear(); // Clear all item.
this.listView1.Columns.Clear();
this.SetFileColumns();
DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(folder);
FileInfo[] fileInfo = dirInfo.GetFiles(searchPattern);
foreach (FileInfo fi in fileInfo)
{
ListViewItem lvi = new ListViewItem();
lvi.Text = fi.Name;
lvi.Tag = fi.FullName;
lvi.Name = fi.Name;

lvsi = new ListViewItem.ListViewSubItem();
lvsi.Text = fi.Length.ToString();
lvi.SubItems.Add(lvsi);

lvsi = new ListViewItem.ListViewSubItem();
lvsi.Text = fi.LastAccessTime.ToString();
lvi.SubItems.Add(lvsi);

this.listView1.Items.Add(lvi);

}
this.listView1.View = View.Details;
}
}
}

ListBox
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace listbox_2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{
listBox1.Items.Add(listBox2.Items[i].ToString());
}
listBox2.Items.Clear();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < listBox2.SelectedItems.Count; i++)
{
listBox1.Items.Add(listBox2.SelectedItems[i]).ToString();
listBox2.Items.Remove(listBox2.SelectedItems[i]);
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < listBox1.SelectedItems.Count; i++)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.SelectedItems[i]).ToString();
listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItems[i]);
}
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[i]);
}
listBox1.Items.Clear();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
textBox1.Text = "";
}

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
textBox2.Text = "";
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem); // Del 1
}

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox2.Items.RemoveAt(listBox2.SelectedIndex); // Del 2
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox2.Items.Clear();
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
}


}
}
MaskedTextBox
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Test_1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("A"+maskedTextBox_SoXe.Text);
}
private void maskedTextBox_NgaySinh_Leave(object sender, EventArgs e)
{
DateTime t;
if (!DateTime.TryParse(this.maskedTextBox_NgaySinh.Text, out t))
{
this.maskedTextBox_NgaySinh.Text = "";
maskedTextBox_NgaySinh.Focus();
textBox_NgaySinh.Text = "Sai Rui";
}
else
{
textBox_NgaySinh.Text = maskedTextBox_NgaySinh.Text;
}
}
}
}


SpitContainer
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections; // Goi ArrayList

namespace Splitcontainer_1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void fixToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
splitContainer1.IsSplitterFixed = true;
}

private void spliToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
splitContainer1.SplitterWidth = 100;
}

private void setSplitterHeathToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
splitContainer1.SplitterDistance = 30;
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
ArrayList documents = new ArrayList();

#region A
TreeNode A = new TreeNode("Documents");
A.Tag = documents;

TreeNode A1 = new TreeNode("Documents 1");
documents = new ArrayList();
documents.Add(new ListViewItem("Folder 1", 3));
documents.Add(new ListViewItem("Folder 2", 1));
documents.Add(new ListViewItem("Folder 3", 0));
A1.Tag = documents;
#endregion
#region B
TreeNode B = new TreeNode("My Computer");
B.Tag = documents;

TreeNode B1 = new TreeNode("My Computer 1");
documents = new ArrayList();
documents.Add(new ListViewItem("Folder 1", 4));
documents.Add(new ListViewItem("Folder 2", 5));
documents.Add(new ListViewItem("Forler 3", 3));
documents.Add(new ListViewItem("Folder 4", 0));
B1.Tag = documents;
#endregion
#region C
TreeNode C = new TreeNode("Pictures");
C.Tag = documents;
TreeNode C1 = new TreeNode("My Pictures");
documents = new ArrayList();
documents.Add(new ListViewItem("Picture 1", 0));
documents.Add(new ListViewItem("Picture 2", 4));
documents.Add(new ListViewItem("Picture 3", 3));
C1.Tag = documents;
#endregion
A.Nodes.Add(A1);
B.Nodes.Add(B1);
C.Nodes.Add(C1);
treeView1.Nodes.Add(A);
treeView1.Nodes.Add(B);
treeView1.Nodes.Add(C);
treeView1.ImageList = imageList1;
listView1.SmallImageList = imageList1;
listView1.View = View.SmallIcon;
}
private void treeView1_BeforeCollapse(object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
{
e.Node.ImageIndex = 0;
e.Node.SelectedImageIndex = 0;
}
private void treeView1_BeforeExpand(object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
{
e.Node.ImageIndex = 1;
e.Node.SelectedImageIndex = 1;
}
private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
ArrayList doucument = (ArrayList)e.Node.Tag;
foreach (ListViewItem i in doucument)
{
listView1.Items.Add(i);
}
}
}
}


Nhom_Wind(Listview&Treeview)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace baitap3
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private int thanhtien;
private string giathanh;
//private String trabang1;

private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
{
if (treeView1.Nodes[0].Nodes[0].IsSelected)
{
listView1.Items.Clear();
listView1.Items.Add("ream");
listView1.Items[0].SubItems.Add("150 km/h");
listView1.Items[0].SubItems.Add("3000 ");
listView1.Items.Add("ya mah");
listView1.Items[1].SubItems.Add("1334 km/h");
listView1.Items[1].SubItems.Add("555666");
}
else if (treeView1.Nodes[0].Nodes[1].IsSelected)
{
listView1.Items.Clear();
listView1.Items.Add("way");
listView1.Items[0].SubItems.Add("200 km/h");
listView1.Items[0].SubItems.Add("5000 ");
}
else if (treeView1.Nodes[1].Nodes[0].IsSelected)
{
listView1.Items.Clear();
listView1.Items.Add("new moning");
listView1.Items[0].SubItems.Add("1000 km/h");
listView1.Items[0].SubItems.Add("7000 ");
}
else if (treeView1.Nodes[1].Nodes[1].IsSelected)
{
listView1.Items.Clear();
listView1.Items.Add("kia");
listView1.Items[0].SubItems.Add("12000 km/h");
listView1.Items[0].SubItems.Add("6000 ");
listView1.Items.Add("moto");
listView1.Items[1].SubItems.Add("12000 km/h");
listView1.Items[1].SubItems.Add("9000 ");
}
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
soluong.Enabled = false;
trabang.Enabled = false;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("ten " + listView1.SelectedItems[0].SubItems[0].Text + "\nphan kho :" + listView1.SelectedItems[0].SubItems[1].Text + "\nso luong : " + soluong.Value + "\nthanh tien : " + giathanh + "\ntra bang : " + trabang.Text);
}

private void listView1_ItemSelectionChanged(object sender, ListViewItemSelectionChangedEventArgs e)
{
if (listView1.SelectedItems.Count > 0)
{
soluong.Enabled = true;
trabang.Enabled = true;
thanhtien = int.Parse(e.Item.SubItems[2].Text);
}
else
{
soluong.Enabled = false;
trabang.Enabled = false;
}
}

private void soluong_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
giathanh = (thanhtien * soluong.Value).ToString();
tienmoney.Text = giathanh;
}
}
}
Nhom_Wind (ProcessBar)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace tt
{
public partial class Email : Form
{
public Email()
{
InitializeComponent();
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;

if (richTextBox1.SelectionFont.Underline)
{
style = style & ~FontStyle.Underline;
button3.Font = new Font(button3.Font, FontStyle.Regular);
}
else
{
style = style | FontStyle.Underline;
button3.Font = new Font(button3.Font, FontStyle.Bold);
}
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont, style);
richTextBox1.Focus();
}
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
private void textBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text == "")
{
MessageBox.Show("Vui long dien dia chi email can gui!", "E-Mail", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
textBox1.Focus();
}
}

private void Email_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;
if (richTextBox1.SelectionFont.Bold)
{
style = style & ~FontStyle.Bold;
button1.Font = new Font(button1.Font, FontStyle.Regular);
}
else
{
style = style | FontStyle.Bold;
button1.Font = new Font(button1.Font, FontStyle.Bold);
}
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont, style);
richTextBox1.Focus();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;

if (richTextBox1.SelectionFont.Italic)
{
style = style & ~FontStyle.Italic;
button2.Font = new Font(button2.Font, FontStyle.Regular);
}
else
{
style = style | FontStyle.Italic;
button2.Font = new Font(button2.Font, FontStyle.Bold);
}
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont,style);
richTextBox1.Focus();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
if (button4.Font.Bold)
button4.Font = new Font(button4.Font, FontStyle.Regular);
else
button4.Font = new Font(button4.Font, FontStyle.Bold);
richTextBox1.Focus();
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
if (button5.Font.Bold)
button5.Font = new Font(button5.Font, FontStyle.Regular);
else
button5.Font = new Font(button5.Font, FontStyle.Bold);
richTextBox1.Focus();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
if (button6.Font.Bold)
button6.Font = new Font(button6.Font, FontStyle.Regular);
else
button6.Font = new Font(button6.Font, FontStyle.Bold);
button6.Focus();
}

private void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
{
progressBar1.Visible = true;
progressBar1.Maximum = 1000000;
progressBar1.Minimum = 0;
progressBar1.Step = 1;
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
//Làm cái gi` ðó
progressBar1.PerformStep();
}
MessageBox.Show("Gui Thanh Cong!", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
progressBar1.Value = 0;
progressBar1.Visible = false;

}
}
}

Nhom_Wind (RichTextBox)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace tt
{
public partial class Email : Form
{
public Email()
{
InitializeComponent();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;

if (richTextBox1.SelectionFont.Underline)
{
style = style & ~FontStyle.Underline;
button3.Font = new Font(button3.Font, FontStyle.Regular);
}
else
{
style = style | FontStyle.Underline;
button3.Font = new Font(button3.Font, FontStyle.Bold);
}
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont, style);
richTextBox1.Focus();
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox2.Text == "")
{
DialogResult h = (MessageBox.Show("Ban muon gui mail khong co chu de", "E-Mail", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information));
if (h == DialogResult.OK)
{
MessageBox.Show("Gui thanh cong!","E-Mail", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
else
{
textBox2.Focus();
if (textBox2.Text != "")
{
MessageBox.Show("Gui thanh cong!" + ".", "E-Mail", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
}
else
MessageBox.Show("Gui thanh cong!", "E-Mail", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}

private void textBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text == "")
{
MessageBox.Show("Vui long dien dia chi email can gui!", "E-Mail", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
textBox1.Focus();
}
}

private void Email_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
}


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;
if (richTextBox1.SelectionFont.Bold)
{
style = style & ~FontStyle.Bold;
button1.Font = new Font(button1.Font, FontStyle.Regular);
}
else
{
style = style | FontStyle.Bold;
button1.Font = new Font(button1.Font, FontStyle.Bold);
}
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont, style);
richTextBox1.Focus();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
FontStyle style = richTextBox1.SelectionFont.Style;

if (richTextBox1.SelectionFont.Italic)
{
style = style & ~FontStyle.Italic;
button2.Font = new Font(button2.Font, FontStyle.Regular);
}
else
{
style = style | FontStyle.Italic;
button2.Font = new Font(button2.Font, FontStyle.Bold);
}
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.SelectionFont,style);
richTextBox1.Focus();
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
if (button4.Font.Bold)
button4.Font = new Font(button4.Font, FontStyle.Regular);
else
button4.Font = new Font(button4.Font, FontStyle.Bold);
richTextBox1.Focus();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
if (button5.Font.Bold)
button5.Font = new Font(button5.Font, FontStyle.Regular);
else
button5.Font = new Font(button5.Font, FontStyle.Bold);
richTextBox1.Focus();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
if (button6.Font.Bold)
button6.Font = new Font(button6.Font, FontStyle.Regular);
else
button6.Font = new Font(button6.Font, FontStyle.Bold);
button6.Focus();
}

private void progressBar1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}
}
}


NhomTai(DongHo)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace dongho
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = DateTime.Now.ToString();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Start();
}
}
}


NhomTai (Timer)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace demo_Timer
{
public partial class Form1 : Form
{
int count = 100;
public Form1()
{
InitializeComponent();
button2.Enabled = false;
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
count--;
if (count == 0)
{
timer1.Stop();
}
label1.Text = count.ToString();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
button2.Enabled = true;
button1.Enabled = false;
timer1.Start();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
button1.Enabled = true;
timer1.Stop();
}
}
}

NhomTai (DateTimeCalendar)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace demo_Timer
{
public partial class Form1 : Form
{
int count = 100;
public Form1()
{
InitializeComponent();
button2.Enabled = false;
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
count--;
if (count == 0)
{
timer1.Stop();
}
label1.Text = count.ToString();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
button2.Enabled = true;
button1.Enabled = false;
timer1.Start();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
button1.Enabled = true;
timer1.Stop();
}
}
}

NhomTai (MonthCalendar)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Demo_MonthCalendar
{
public partial class Form1 : Form
{
string date;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void btDemension_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (txHeigh.Text==""&&txWidth.Text=="")
{
MessageBox.Show("Nhap Heigh va Width");
txHeigh.Focus();
}
else if (txHeigh.Text == "" )
{
MessageBox.Show("Nhap Heigh");
txHeigh.Focus();
}
else if (txWidth.Text == "")
{
MessageBox.Show("Nhap Width");
txWidth.Focus();
}
else
{
int a = int.Parse(txHeigh.Text);
int b = int.Parse(txWidth.Text);
Size s = new Size(b, a);
monthCalendar1.CalendarDimensions = s;


}
}

private void btShowToday_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (monthCalendar1.ShowToday == false)
{
monthCalendar1.ShowToday = true;
}
else
{
monthCalendar1.ShowToday = false;
}
}

private void btTodaycircle_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (monthCalendar1.ShowTodayCircle == false)
{
monthCalendar1.ShowTodayCircle = true;
}
else
{
monthCalendar1.ShowTodayCircle = false;
}
}

private void btweek_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (monthCalendar1.ShowWeekNumbers == false)
{
monthCalendar1.ShowWeekNumbers = true;
}
else
{
monthCalendar1.ShowWeekNumbers = false;
}
}

private void btToday_Click(object sender, EventArgs e)
{
monthCalendar1.TodayDate = monthCalendar1.SelectionRange.End;
}


}
}

NhomTai (ChonNgay)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace demo
{
public partial class Form1 : Form
{
int dem=0;
string ngay;
public Form1()
{

InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
//dem = 0;
DateTime a=new DateTime(2010,08,08);
dateTimePicker1.Value = a;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(dateTimePicker1.Value.ToShortDateString());
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
dateTimePicker1.Focus();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
dateTimePicker1.Show();
}

private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("da thay doi!");
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Short;
}

private void dateTimePicker1_FormatChanged(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Format changed");
}

private void monthCalendar1_DateChanged(object sender, DateRangeEventArgs e)
{

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{

monthCalendar1.AddBoldedDate (monthCalendar1.SelectionRange.End);
//dem++;
MessageBox.Show(monthCalendar1.SelectionRange.End.ToString());
monthCalendar1.Refresh();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < monthCalendar1.BoldedDates.Length; i++)
{
ngay += monthCalendar1.BoldedDates[i].ToString()+"...";
}
MessageBox.Show(ngay, "Nhung ngay da danh dau");
}
}
}
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên keooudones@yahoo.com
phamay

Member Năng Động


Member Năng Động
avatar

Thú CƯng :
Nam Libra

Số bài viết : 137
Điểm : 222
Được cảm ơn : 5
Ngày sinh : 20/10/1990
Tham gia ngày : 21/03/2010
Tuổi : 28
Đến từ : Đăk Lăk
Ngề nghiệp : Sờ tu đen
Chăm ngôn : IT

Bài gửiTiêu đề: Re: OnthiC#_3Nhom(code)   17/12/2010, 20:52

Tốt lắm, nhưng nếu up lên MediaFire và cho lidowwdok down thì hay hơn đấy a Dương
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên dodinhvinh90@yahoo.com
sadui


avatar

Thú CƯng :
Nam Aquarius

Số bài viết : 25
Điểm : 40
Được cảm ơn : 3
Ngày sinh : 15/02/1988
Tham gia ngày : 26/06/2010
Tuổi : 30
Đến từ : Pakse, Lao

Bài gửiTiêu đề: Re: OnthiC#_3Nhom(code)   18/12/2010, 14:55

ok, lan sau se up len
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên keooudones@yahoo.com
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: OnthiC#_3Nhom(code)   

Về Đầu Trang Go down
 

OnthiC#_3Nhom(code)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hướng dẫn cách Refer Friend

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
IT World! :: PHẦN MỀM :: Phần Mềm Desktop Và Văn Phòng-